Pääsivu »   Tiedotteet »   Hinnat »   Käyttäjille »   Ohjeet »   Tilaa »   Ota yhteyttä »  

Image World Shell-palvelun sopimusehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja IW-Net Oy:n shell-palvelun käytössä:

 1. Palvelun käytössä on noudatettava IW-Net Oy:n asiakkaalle ilmoitettuja yhtiön kotisivuilla olevia ohjeita ja elektronisessa viestinvälityksessä noudatettavia käyttäytymissääntöjä. Kaikki verkkoyhteyksien ja toisten käyttäjien häiritseminen ja luvattomien lisäoikeuksien hankkiminen on ehdottomasti kielletty. Mahdollisista havaituista tietoturvapuutteista tulee heti ilmoittaa IW-Net Oy:lle.
 2. IW-Net Oy ei vastaa asiakkaan tunnuksensa kautta tekemistä toimista. IW-Net Oy ei myöskään vastaa asiakkaan tietojärjestelmän tietoturvasta eikä mahdollisten laite- tai ohjelmistovikojen aiheuttamista tietojen menetyksistä.
 3. Asiakas ei saa luovuttaa käyttäjätunnuksensa käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman IW-Net Oy:n suostumusta. Asiakkaan on pidettävä huoli siitä, ettei käyttäjätunnuksen salasana joudu kolmannen osapuolen haltuun. Jos näin kuitenkin pääsee käymään, on asiakkaan viipymättä vaihdettava salasanansa sekä ilmoitettava asiasta IW-Net Oy:lle. Asiakas on vastuussa kolmannen osapuolen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
 4. Käyttäjä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille palvelusta hankittuja tietoja, jotka eivät ole muuten julkisia.
 5. Asiakkaan on huolehdittava, etteivät hänen toimensa kuormita palvelinta kohtuuttomasti. Prosessien määrä tulee pitää shell-paketin määritelmän mukaisena, sekä resurssien kulutus järkevissä rajoissa. Palvelun ylläpidolla on oikeus lopettaa kohtuuttomasti resursseja kuluttavat prosessit.
 6. Asiakkaan palvelimella säilyttämän materiaalin tulee olla Suomen lakien ja hyvän tavan mukaista. IW-Net Oy:llä on oikeus poistaa mahdolliset lakia ja/tai hyvää tapaa rikkovat tiedostot, ellei asiakas sitä kehoituksen saatuaan tee.
 7. IW-Net Oy pitää shell-käyttäjistä käyttäjärekisteriä, johon tallennetaan käyttäjän nimi, henkilöturvatunnus, puhelinnumero ja osoite. Rekisterinpitäjänä toimii Oy IW-Net Ltd, Niiralankatu 16, 70600 KUOPIO. Käyttäjän on annettava oikeelliset tiedot sekä huolehdittava siitä, että tiedot pysyvät ajan tasalla, eli aina kun tiedot muuttuvat, on käyttäjä velvollinen ilmoittamaan uudet tiedot IW-Net Oy:lle. IW-Net Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille heidän pyynnöstään.

Image World Internet-palveluiden toimitusehdot:

 1. IW-Net Oy:n vastaa Internet-liikenteen ja shell-palvelimien toimivuudesta ja ylläpidosta. IW-Net Oy:llä on oikeus estää liikenne palvelimille häiriötä aiheuttavista/aiheuttaneista ip-osotteista.
 2. IW-Net Oy ei takaa verkkoyhteyden nopeuden pysymistä vakiona.
 3. IW-Net Oy:llä on oikeus muuttaa asiakkaan käyttöön antamiaan ip-osoitteita ja niiden nimitietoja.
 4. IW-Net Oy:llä on oikeus siirtää ja pantata sopimus kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää ne edelleen.
 5. IW-Net Oy ei vastaa sen käyttämien laitteistojen tai ohjelmistojen asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista eikä tietoliikenneyhteyksien häiriöiden, katkeamisen tai tietoturvan pettämisen mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä. IW-Net Oy ei myöskään vastaa muusta asiakkaalle aiheuttamastaan vahingosta mikäli vahinko johtuu IW-Net Oy:n vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia sen ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.
 6. Sopimusosapuoli voi kirjallisesti toiselle osapuolelle annetulla irtisanomisilmoituksella irtisanoa käyttösopimuksen. Irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta ja se alkaa kulumaan ilmoituksen päiväyksestä lukien. IW-Net Oy:llä on kuitenkin oikeus irtisanoa asiakkaan tunnus välittömästi, mikäli asiakas ei noudata näitä sopimusehtoja. Irtisanomistilanteessa saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta asiakkaalle.
 7. Asiakas vastaa tekemänsä sopimusrikkomuksen tai muun IW-Net Oy:lle aiheuttaman suoran ja/tai välillisen vahingon korvaamisesta IW-Net Oy:lle.
 8. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesoikeudessa.